Slovène

Dimanche 19 juin 2011

dobro jutro, dober dan, dober večer, živijo/zdravo bonjour, bonsoir,salut
kako ti (vam) je ime ? comment t’appelles-tu (vous appelez vous) ?
ime mi je (sem....) ; od kod si (ste) ? je m’appelle.. ; tu es (vous venez) d’où ?
jaz sem francoz (francozinja), slovenec (slovenka) je suis français (française), slovène
sem poročen(a) ; imaš (imate) otroke ? je suis marié(e) ; tu as (vous avez) des enfants ?
koliko si star(a) (ste stari) ? quel âge as-tu (avez-vous) ?
star(a) sem dvaindvajset let ; sem iz Pariza j’ai vingt-deux ans ; je suis de Paris
po poklicu sem frizer(ka), učitelj(ica), novinar je suis coiffeur (euse), enseignant(e), journaliste
kdo je ta lepa visoka blondinka ? qui est cette belle grande blonde ?
to je moja sestra (žena, hčerka, mati) c’est ma sœur (femme, fille, mère)
kdo je ta mali debeli tečko ? qui est ce petit gros désagréable ?
to je moj šef, brat, mož, bratranec, oče, sosed c’est mon chef, frère, mari, cousin, père, voisin
kako je ime temu fantu, tej punci ? comment s’appelle ce garçon ? cette fille ?
ime mu (ji) je... ; kdo ste vi ? il (elle) s’appelle... ; qui êtes-vous ?
oprostite, kje wc (stranišče) ? ne vem excusez-moi, où sont les toilettes ? je ne sais pas
koliko je ura ? pol osmih quelle heure est-il ? sept heures et demie
kako si (ste) ? hvala, dobro comment vas tu (allez vous ?) merci, bien,
in ti (vi) ? kaj je novega ? et toi (vous) ? quoi de neuf ?
jaz se učim slovensko ; to je enkratno (super) ! j’apprends le slovène ; c’est super !
rad(a) bi se naučil(a) slovensko. j’ai l’intention d’apprendre le slovène
tu parles (parlez vous) slovène, français, allemand ?
da (ja), malo, amkar ne razumem vsega oui, un peu ; mais je ne comprends pas tout
jaz (ne) govorim dobro slovensko je (ne) parle (pas) bien le slovène
govori (govorite) počasi prosim parle(z) lentement s’il te (vous) plaît.
ali boš jedel z nami ? tu veux manger avec nous ?
da (ja), z zadovoljstvom, zelo rad(a) oui, avec plaisir, très volontiers
ti je všeč naša kuhinja ? mislim da mi je. tu aimes notre cuisines ? je pense que oui
kaj piješ (pijete) ? qu’est-ce que tu bois (vous buvez) ?
jaz bi pivo, vino ; tudi jaz je voudrais de la bière, du vin ; moi aussi
lačen (lačna) sem ; rad(a) bi… j’ai faim ; je voudrais...
kaj bova jedla (duel) ? kaj bomo jedli (pluriel) ? qu’est-ce qu’on mange ?
to je zares okusno, ampak nisem zelo lačen (lačna) c’est délicieux, mais je n’ai pas très faim
podajte mi prosim kruh, vino, sol, sladkor passe(z) moi le pain (vin, sel, sucre) svp
trenutek (minutko, sekundo), prosim ; dober tek ! une seconde ; voilà ; bon appétit !
ali greš z mano v kino ? odvisno tu viens avec moi au cinéma ? ça dépend
greva plesat ? ne ; zakaj ? zato ker tu viens danser ? non ; pourquoi ? parce que
žal mi je, utrujen (utrujena) sem. je regrette, mais je suis fatigué(e)
ljubim te ; rad(a) te imam, všeč si mi je t’aime ; tu me plais
kako lep(a) si ! poljubi me ! comme tu es belle(beau) ! embrasse-moi
nasvidenje (adijo, čao), lahko noč, sladke sanje au revoir, à bientôt ; bonne nuit, doux rêves
jutri zjutraj odpotujem ; srečno pot ! je pars demain matin ; bon voyage !
kdaj se spet vidiva (duel ; pluriel : vidimo) ? quand est-ce qu’on se revoit ?
pridem cez nekaj mesecev je reviens dans quelques mois

Nombres

1 ena 2 dva, dve 3 tri 4 štiri 5 pet
6 šest 7 sedem 8 osem 9 devet 10 deset
11 enajst 12 dvanajst 13 trinajst 14 štirinajst 15 petnajst
19 devetnajst 20 dvajset 21 enaindvajset 22 dvaindvajset 29 devetindvajset
30 trideset 31 enaintrideset 40 štirideset 50 petdeset 100 sto
200 dvesto 300 tristo 1000 tisoč 5000 pet tisoč 1000000 milijon

Prononciation c [ts] ; č [tsh] ; h comme en serbo-croate (ressemble au Ach-Laut) ; š [sh] ; ž [j] ;
j comme en allemand ; v se prononce [u] devant une consonne : avto [auto] ; l final comme ł en polonais.

La conjugaison comporte trois nombres : singulier, duel, pluriel

singulier duel pluriel
biti (être) sem si je sva sta smo ste so
imeti (avoir) imam imaš ima imava imata imamo imate imajo
videti (voir) vidim vidiš vidi vidiva vidita vidimo vidiste vidijo
iti (aller) grem greš gre greva gresta gremo greste grejo

Le futur se construit avec le futur du verbe être : sing. bom bo boš, duel bova bosta bostam, pluriel bomo, boste, bodo (bojo), suivi du participe ; le passé se construit avec le présent du verbe être et le participe :

suffixe du participe 

singulier duel pluriel
masculin l la li
féminin -la li le

Ex : bom videl, je verrai  
sem videl, j’ai vu  

Déclinaison

singulier

masculin feminin neutre
N  moj prijazen šef ta lepa ženska dobro vino
G  mojega prijaznega šefa te lepe ženske dobrega vina
D  mojemu prijaznemu šefu tej lepi ženski dobremu vinu
A  mojega prijaznega šefa to lepo žensko dobro vino
L  pri mojem prijaznem šefu pri tej lepi ženski pri dobrem vinu
I  z mojim prijaznim šefom s to lepo žensko z dobrim vinom

duel

masculin feminin neutre
N  (dva) moja prijazna šefa ti (dve) lepi ženski dve dobri vini
G  (dveh) mojih prijaznih šefov teh (dveh) lepih žensk dveh dobrih vin
D  (obema) mojima prijaznima šefoma tema (dvema) lepima ženskama dvema dobrima vinoma
A  (dva) moja prijazna šefa ti (dve) lepi ženski dve dobri vini
L  pri (dveh) mojih šefih pri teh (dveh) lepih ženskah pri dveh dobrih vinih
I  z (dvema) mojima prijaznima šefoma s tema (dvema) lepima ženskama z dvema dobrima vinoma

pluriel

masculin feminin neutre
N  moji prijazni šefi te lepe ženske tri dobra vina
G  mojih prijaznih šefov teh lepih žensk treh dobrih vin
D  mojim prijaznim šefom tem lepim ženskam trem dobrim vinom
A  moje prijazne šefe te lepe ženske tri dobra vina
L  pri mojih šefih pri teh lepih ženskah pri dobrih vinih
I  z mojimi prijaznimi šefi s temi lepimi ženskami z dobrimi vini

ex : moj prijazen šef je v pisarni mon aimable chef est au bureau, te lepe ženske ni doma ces jolies femmes ne sont pas à la maison, mojima prijaznima šefoma je ime Janez mon aimable chef (femme) s’appelle Janez, ti (dve) lepi ženski vidim je vois ces deux jolies femmes, pri teh (dveh) lepih ženskah pijem vino je bois du vin chez ces deux jolies femmes, z (dvema) mojima prijaznima šefoma govorim je parle avec mes deux aimables chefs (femmes)

Pronoms

singulier

1e 2e 3e masc. 3e neutre 3e fém.
N jaz ti on ono ona
G mene tebe njega onega nje
D meni tebi njemu onemu njej
A mene tebe njega onega njo
L o meni o tebi o njem o onem o njej
I z mano
z menoj
s tabo
s teboj
z njim z onim z njo

duel

1e masc. et neutre 2e masc. et neutre 3e masc. neutre
midva vidva onadva
midve vidve onidve
naju vaju njiju
nama vama njima
naju vaju njiju
o nama o vama o njiju
z nama z vama z njima

pluriel

1mn 2mn 3mn
mi vi oni
me ve one
nas vas njih
nam vam njim
nas vas njih
o nas o vas o njih
z nami z vami z nimi

Répondre à cet article